Informacje

Nazwa studiumStudium podyplomowe "Programowanie Terminali Mobilnych"
OrganizatorPolitechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Radiokomunikacji, ul. Polanka 3 61-131 Poznań
Kierownik studiumdr inż. Adrian Kliks
Sekretariat
Cel Podstawowym celem kształcenia na studium Programowanie terminali mobilnych jest przygotowanie absolwenta studiów podyplomowych do:
 • projektowania aplikacji przeznaczonych dla terminali mobilnych
 • programowania terminali mobilnych
 • projektowania i realizacji złożonych projektów z zakresu terminali mobilnych.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają stosowne kwalifikacje pozwalające na twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania aplikacji przeznaczonych dla terminali mobilnych jak i programowania terminali mobilnych. Zdobyte na tym poziomie kompetencje pozwolą na kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych realizujących tematykę zaawansowanego programowania terminali mobilnych.
UczestnicyUczestnikiem studium może zostać absolwent dowolnej wyższej uczelni - kierunki kształcenia: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz pokrewne. Wśród wymaganych umiejętności są: znajomość podstawowych zagadnień z programowania oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów źródłowych.

O nas

dr inż. Adrian Kliks - Kierownik Studium

Adrian Kliks

Adrian Kliks ukończył studia wyższe w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji w Politechnice Poznańskiej w roku 2005. Od tego również roku jest zastrudniony w Politechnice Poznańskiej, najpierw jako głowny wykonawca projektu przemysłowego, a nastepnie jako starszy projektant w ramach projektu międzynarodowego finansowanego z funduszy UE - URANUS. Od 2009 r. był asystentem w Katedrze Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP, a po obronie pracy doktorskiej (czerwiec 2011) jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Adrian Kliks prowadzi badania w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, w szególności skupiając się na zagadnieniach modulacji wielotonowych, sieci tzw. małych komórek, radia kognitywnego oraz współdzielenia widma. Uczestniczy(ł) w badawczych projektach międzynarodowych (ACROPOLIS, NEWCOM++, NEWCOM#, COHERENT, COST IC0902, COST IC0905) oraz w pracach grup standaryzacyjnych (IEEE DySPAN-SC). Dodatkowo w kręgu zainteresowań dr Adriana Kliksa znajdują się m.in. zagadnieniami związane z programowaniem terminali mobilnych, historii Polski, turystyki górskiej i rowerowej.

[e-mail]

dr inż. Michał Sybis

Michał Sybis

Studia magisterskie ukończył w roku 2007. Od 2007 realizował Studia Doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji i w roku 2012 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. W ramach pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z sieciami 5G oraz komunikacją pomiędzy pojazdami

[e-mail]

dr inż. Paweł Sroka

Paweł Sroka

Paweł Sroka uzyskał tytuł magistra inżyniera w 2004 roku a stopień doktora w 2012 roku. Od 2006 roku jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej, początkowo jako starszy projektant w ramach międzynarodowego projektu badawczego, a od 2008 roku jako asystent w Katedrze Radiokomunikacji. Aktualnie, od czasu obrony rozprawy doktorskiej, pracuje na stanowisku adunkta. W ramach pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami radiowymi w systemach bezprzewodowych.

[e-mail]

mgr inż. Marcin Rodziewicz

Marcin Rodziewicz

Marcin Rodziewicz ukończył studia magisterskie na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji w 2009 roku. Od Października 2009 roku jest pracownikiem Katedry Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji gdzie prowadzi zajęcia laboratoryjne z Mikroprocesorów oraz Programowania Terminali Mobilnych na platformie Android. Jego główne obszary zainteresowań to programowanie urządzeń mobilnych oraz komunikacja bezprzewodowa, a w szczególności komunikacja bezpośrednia i personalna.

[e-mail]

mgr Julia Michalak

Julia Michalak

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z zawodu tłumacz. Od 2013 roku prowadzi bibliotekę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PP. W Studium Podyplomowym zajmuje się sprawami administracyjnymi. Jej największe hobby to fotografia.

[e-mail]

Program

PTM-1 Programowanie zorientowane obiektowo

W ramach przedmiotu uczestnicy studium zostaną zapoznani z zagadnieniami programowania zorientowanego obiektowo, które później będą wykorzystywane w programowaniu urządzeń mobilnych. Celem tego przedmiotu jest wykształcenie u uczestników umiejętności projektowania architektury aplikacji z wykorzystaniem mechanizmów programowania obiektowego, do których należą:

 • wykorzystanie klas,
 • dziedziczenie i polimorfizm,
 • klasy i metody statyczne,
 • metody wirtualne i klasy abstrakcyjne,
 • delegowanie.

Implementacja omawianych mechanizmów zostanie zrealizowana w czterech językach programowania wykorzystywanych w programowaniu urządzeń mobilnych: Javie, C#, Objective-C i Swift. Dodatkowo, przedstawione zostaną również cechy charakterystyczne wspomnianych języków programowania, takie jak wykorzystanie protokołów, interfejsów czy kategorii. Na zakończenie kursu przedstawione zostaną wybrane biblioteki omawianych języków programowania, które znajdą zastosowanie w programowaniu urządzeń mobilnych.

Wszystkie omawiane zagadnienia będą realizowane przez uczestników w sposób praktyczny na licznych zajęciach laboratoryjnych (40 godzin).

PTM-2 Języki znaczników i opisu danych

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z językami XML oraz JSON. W ramach XML przedstawione zostaną informacje z zakresu:

 • XML (struktura i składnia dokumentu),
 • DTD (opis struktury dokumentu),
 • XML Schema (schematy zawartości dokumentu),
 • XSLT (transformacje dokumentów),

które pozwolą na swobodne budowanie dokumentów w oparciu o XML. Dodatkowo, w ramach języka XML omówione zostaną dodatkowe funkcjonalności poszerzające możliwości tworzenia dokumentów:

 • XPath (nawigacja i wyszukiwanie),
 • XPointer (wskazania wewnątrz dokumentów),
 • XLink (odsyłacze hipertekstowe).

W ramach języka JSON przedstawione zostaną informacje z zakresu budowy dokumentów, składni języka, walidacji oraz parsowania dokumentów. Tematyka przedmiotu obejmuje również przedstawienie zastosowań dokumentów XML oraz JSON.

PTM-3 Wprowadzenie do systemów operacyjnych na terminalach mobilnych

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczowi różnorodnych zagadnień związanych z działaniem systemów operacyjnych wykorzystywanych w terminalach mobilnych, takich jak Android, Windows Phone, iOS i inne. W szczególności zostaną przedstawione ważne z punktu widzenia programowania terminali mobilnych informacje takie jak:

 • ogólna koncepcja systemu operacyjnego,
 • sposób przechowywania danych,
 • sposób dostępu do pamięci i zasady zarządzania pamięcią oraz usuwania niepotrzebnych treści
 • zagadnienia związane z występowaniem procesów i wątków w systemie operacyjnym
 • wykorzystanie baterii
 • dostęp do urządzeń peryferyjnych itp.

Przedmiot ma charakter teoretyczny i obejmuje udział uczestnika studiów w 8 godzinach o charakterze wykładowym.

PTM-4 Programowanie w systemie Android

Zgodnie z przyjętym planem studiów, uczestnicy w pierwszej kolejności zapoznają się z zasadami tworzenia aplikacji na urządzenia pracujące w oparciu o system operacyjny Android. Jest to pierwszy z kluczowych przedmiotów (dalsze dotyczą programowania w systemach WP – PTM-7 - i iOS – PTM-6, oraz realizacji własnego projektu – PTM-9), w ramach którego uczestnik posiądzie teoretyczną i praktyczną wiedzę o programowaniu terminali mobilnych. W trakcie wykładów (10 godzin) oraz laboratoriów (20 godzin) przedstawione zostaną zagadnienia pozwalające na zrozumienie różnic pomiędzy tworzeniem oprogramowania na urządzenia „stacjonarne” a pisaniem aplikacji na terminale mobilne. W szczególności zostaną przedstawione takie tematy jak:

 • przypomnienie istoty systemów operacyjnych przeznaczonych dla terminali mobilnych, przedstawienie struktury projektu w Android Studio (tworzenie kodu w Java, tworzenie kodu w XML)
 • przedstawienie zasad tworzenia oprogramowania dla różnych terminali z wykorzystaniem kwalifikatorów (np. różne wersje systemu, różne wersje wyświetlacza, różne języki itd.)
 • przestawienie zasad tworzenia układów graficznych aplikacji (layouts)
 • przestawienie sposobów wykorzystania fragmentów (Fragments) w aplikacji
 • przedstawienie roli klasy intent, obsłucha mechanizmów typu „listener” lub „handler”
 • tworzenie i wykorzystywanie menu
 • tworzenie widgetów
 • obsługa systemu plików
 • odtwarzanie i nagrywania dźwięków
 • wykorzystanie aparatu urządzenia
 • wykorzystanie dostępnych sensorów (programowych lub sprzętowych)
 • wykorzystanie map Google i lokalizacji
 • wykorzystanie komunikacji Bluetooth

Warto podkreślić, że w dominującym zakresie przedmiot ma charakter praktyczny, gdyż omawiane zagadnienia będą samodzielnie realizowane przez uczestników na zajęciach laboratoryjnych (20 godzin).

PTM-5 Terminale mobilne - aspekty sprzętowe, peryferia

W ramach przedmiotu uczestnikom studium zostaną przekazane informacje związane z budową terminali mobilnych, które będzie można w sposób praktyczny wykorzystać przy tworzeniu własnych aplikacji. Informacje te zostaną przedstawione w sposób ogólny, niezależny od systemu operacyjnego urządzenia. Na zajęciach omówione zostaną w szczególności:

 • Czujniki i sensory wykorzystywane w urządzeniach mobilnych np. akcelerometr, żyroskop,
 • czujnik światła, czujnik barometryczny, czujnik temperatury
 • Moduły wykorzystywane do łączności np. Wi-Fi (w tym Wi-Fi direct), Bluetooth (w tym BLE), NFC.

Wiadomości przekazane na wykładzie będą wykorzystywane przy realizacji dalszych zadań w ramach studiów a także w projektach końcowych.

Przedmiot będzie miał charakter wykładowy z elementami praktycznymi, a jego czas trwania to 8 godzin.

PTM-6 Programowanie w systemie iOS

Tematyka przedmiotu będzie obejmowała zarówno omówienie podstawowych kwestii związanych z tworzeniem aplikacji dla systemu iOS:

 • środowisko programistyczne XCode,
 • cykl życia aplikacji,
 • settery, gettery,
 • interface’y,

czy tworzeniem układu graficznego aplikacji:

 • Storyboard,
 • wykorzystanie plików xib,
 • bezpośrednie wykorzystanie kodu źródłowego,

jak i omówieniem zaawansowanych rozwiązań:

 • dostęp do baz danych,
 • wykorzystywanie geolokalizacji,
 • obsługa dokumentów JSON,
 • Sandbox.

W ramach kursu poruszona zostanie również kwestia spieniężania i umieszczania aplikacji w sklepie.

PTM-7 Programowanie w systemie Windows Phone

W ramach zajęć z programowania w systemie Windows Phone uczestnicy studium nauczą się tworzyć i publikować proste aplikacje dla urządzeń mobilnych zarządzanych wspomnianym systemem operacyjnym. Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia aplikacji dla Windows Phone z uwzględnieniem cech charakterystycznych tego systemu operacyjnego. Omówione zostanie wykorzystanie istniejących podprogramów, struktur danych i protokołów komunikacyjnych (tzw. API) w celu realizacji aplikacji, w szczególności związanych z obsługą multimediów (obsługa aparatu, odtwarzanie filmów lub muzyki), interfejsów komunikacyjnych (komunikacja bezpośrednia), geolokalizacją i wykorzystaniem map. Szczególnie ważnym zagadnieniem poruszanym na kursie będzie tworzenie interfejsu graficznego aplikacji z wykorzystaniem różnych metod, w tym także obsługa interfejsu graficznego typu Modern. Na zakończenie kursu uczestnicy zapoznają się z zasadami publikacji własnych aplikacji w sklepie Microsoft.

PTM-8 Projekt aplikacji dla urządzeń mobilnych

Wiedza teoretyczna musi zostać ugruntowana i dobrze wykorzystana w odniesieniu do zagadnień praktycznych. Wychodząc naprzeciw temu założeniu znaczący czas drugiego semestru studiów podyplomowych jest przeznaczony na pracę własną w postaci realizacji ustalonego projektu. Uczestnik studiów będzie miał za zadanie utworzenie własnej aplikacji na terminal mobilny z wybranym przez siebie systemem operacyjnym. Temat pracy będzie każdorazowo ustalany indywidualnie ze słuchaczem.

navigate left navigate right

Rekrutacja

01.01.2016Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów (dokumenty przesyłane e-mailem)
31.07.2016Koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia studiów podyplomowych
15.09.2016Rozmowa kwalifikacyjna
30.09.2016 (godz. 1500)Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych pod rygorem nieprzyjęcia na studia, w tym potwierdzenia dokonania opłaty za pierwszy semester studiów
10.03.2017 r.Ostateczny termin złożenia potwierdzenia dokonania opłaty za drugi semester studio pod rygorem niedopuszczenia kontynuacji studiów

Organizacja

Okres trwaniaod października 2016 r. do lipca 2017 r.
HarmonogramZjazdy 1-2 razy w miesiącu
Liczba godzin64h wykładów, 116 zajęć laboratoryjnych, 20h zajęć projektowych (łącznie 200h po 45')
Warunek uruchomienia studiumMinimum 15 zakwalifikowanych osób
Koszt4900 PLN, przy czym warunkiem przyjęcia na studia jest opłacenie kwoty za pierwszy semestr nauki (2450 PLN)
Zasady zaliczeniaSłuchacze studium otrzymują dyplomy ukończenia na podstawie ocen z poszczególnych przedmiotów i wyniku obrony projektu końcowego.

Harmonogram

W przygotowaniu

Dokumenty do pobrania

 • Podanie o przyjęcie na studia: link
 • Wzór umowy: link

Kontakt

Kierownik studium: dr inż. Adrian Kliks

pok. 239
ul. Polanka 3 61-131 Poznań
tel. 61 665 3913
e-mail: kontakt.mobilne@put.poznan.pl

Administracja studium: mgr Julia Michalak

pok. 243
ul. Polanka 3 61-131 Poznań
tel. 61 665 3800
e-mail: kontakt.mobilne@put.poznan.pl